ALGEMENE VOORWAARDEN
dooIT B.V.

1. Algemeen
a. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- dooIT: dooIT.B.V. handelt onder de naam dooIT B.V., gevestigd te Watermanweg 100,  3067 GG  ROTTERDAM

- Wederpartij: de contractuele wederpartij van dooIT c.q. de partij tot wie dooIT haar aanbieding heeft gericht.
b. Deze Algemene Voorw           aarden zijn van toepassing op alle door dooIT gedane aanbiedingen en met dooIT gesloten overeenkomsten tot verkoop door dooIT van zaken c.q. het verrichten door dooIT van diensten voorzover daarvan niet schriftelijk is afgeweken. De wederpartij aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van haar opdracht, ook wanneer de voorwaarden van de wederpartij anders zouden luiden. Elke toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
c. Bedingen waarbij van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken zijn slechts van kracht, voorzover zij schriftelijk door dooIT zijn bevestigd. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, door dooIT te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de wederpartij, geven deze laatste nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking, als voor haar vaststaand, voor zich op te eisen.
d. dooIT is uitsluitend gebonden aan afspraken welke met de wederpartij zijn gemaakt door haar directie of andere daartoe gerechtigde personen. Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, welke afwijken van deze voorwaarden binden dooIT slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
e. Specifieke bedingen in de overeenkomst waarin van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, prevaleren boven de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
f. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet. Ingeval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, dient de bepaling welke qua strekking het meest beantwoordt aan de nietige bepaling als geldig te worden aangemerkt.
g. Deze Algemene Voorwaarden behouden hun geldigheid ook na beëindiging of ontbinding van de gehele of een gedeelte van de overeenkomst.
h. Met het depot van deze Algemene Voorwaarden zijn alle voorgaande algemene voorwaarden van dooIT komen te vervallen.

2. Aanbiedingen, begrotingen, offertes, verstrekte gegevens
a. Alle aanbiedingen en offertes van dooIT zijn vrijblijvend, tenzij anderszins is overeengekomen.
b. Het enkel uitbrengen door dooIT van een al dan niet met offerte of aanbieding aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht dooIT niet tot het sluiten van een overeenkomst met de wederpartij, doch geldt de offerte of aanbieding slechts als een uitnodiging om in onderhandeling te treden, tenzij de offerte of aanbieding anders vermeldt.
c. Indien in de aanbieding of offerte uitdrukkelijk is bepaald dat het geldt als een aanbod, houdt dit aanbod een termijn voor aanvaarding in van één maand, tenzij de offerte of aanbieding anders vermeldt.
d. De overeenkomst komt tot stand zodra de schriftelijke acceptatie door de wederpartij van het aanbod dooIT heeft bereikt.
e. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte of aanbieding worden aangebracht, komt in afwijking van het onder punt d. bepaalde de overeenkomst pas tot stand indien dooIT de wederpartij heeft bericht met deze afwijkingen in te stemmen.
f. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
g. De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.
h. Indien de offerte of aanbieding dient te worden opgevat als een uitnodiging om in onderhandeling te treden, zal onder aanbod worden verstaan een door de wederpartij aan dooIT gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat door aanvaarding onmiddellijk leidt tot het ontstaan van een overeenkomst.
i. Van aanvaarding door dooIT is sprake indien zulks schriftelijk is geschied, of indien dooIT reeds is begonnen met de uitvoering van de opdracht.
j. Aanvaarding door dooIT van het aanbod door de wederpartij houdt mede een uitdrukkelijke afwijzing in van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij.
k. Indien een opdracht uitblijft, behoudt dooIT zich het recht voor de gemaakte ontwerp , teken en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts dan, wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met aanvrager naar gebruik en billijkheid berekend.
l. Alle gegevens omtrent technische specificaties, kleuren en kleurstellingen, toepassingen, prijzen, levertijden en andere informatie, opgenomen in verkoopbrochures, advertenties, catalogi, offertes, aanbiedingen, prijslijsten en overige door dooIT verstrekte beschrijvingen hebben slechts het  karakter van aanduidingen en zijn derhalve niet bindend voor dooIT.
m. Aanbiedingen en leveringen van niet standaard software zijn gebaseerd op gegevens, zoals door opdrachtgever verstrekt en hebben uitsluitend betrekking op door dooIT schriftelijk genoemde toepassingen en specificaties. Besprekingen aangaande werking en inhoud van dergelijke software worden schriftelijk vastgelegd en door opdrachtgever voor akkoord

ondertekend. Bij gebreke van een dergelijke verslaglegging geschiedt ontwikkeling van deze niet standaard software voor risico van opdrachtgever. Wijziging op reeds goedgekeurde verslagen worden extra in rekening gebracht op basis van nacalculatie.
n. Ontwikkeling van niet standaard software dient te worden gezien als een inspanningsverbintenis en niet als een resultaatverbintenis. Alle ontwikkelingskosten, waarop bij offerte niet kon worden gerekend, die ontstaan ten gevolge van wijzigingen in de specificaties van de wederpartij tijdens de ontwikkeling of die mochten ontstaan tijdens de implementatie van de ontwikkelde software worden volledig aan de wederpartij doorberekend.

3. Prijzen en prijsaanpassingen
a. Alle prijzen luiden in Euro’s. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting, verpakkings- en verzendkosten, montage- en installatiekosten, en/of andere op de zaken als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij de offerte of overeenkomst anders vermeldt.
b. Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden. dooIT is te allen tijde gerechtigd om sedert de totstandkoming van de overeen-komst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van lonen, sociale (werkgevers)lasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor dooIT kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen. In geval er sprake is van consumentenkoop heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan DooIT te voldoen.
c. In geval van wijziging in een door dooIT aangenomen opdracht, welke op verzoek van de wederpartij is doorgevoerd, is dooIT gerechtigd de door die wijziging veroorzaakte meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
d. Onduidelijke kopij, schetsen, tekeningen of modellen, extra bewerkelijke tekst, ondeugdelijke informatiedragers of computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de wederpartij aan te leveren zaken, welke dooIT tot meer werkzaamheden en/of kosten noodzaken dan bij aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs kon worden voorzien, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

4. Wijzigingen en annuleringen
a. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen de wederpartij en dooIT zijn overeengekomen.
b. De door de wederpartij na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de wederpartij tijdig en schriftelijk aan dooIT ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de wederpartij, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door DooIT zijn bevestigd.
c. DooIT behoudt zich het recht voor om opdrachten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van de omstandigheden dat nakoming in redelijkheid niet van DooIT kan worden verlangd.
d. De wederpartij heeft bij annulering generlei recht op schadevergoeding.
e. De wederpartij is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat DooIT met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits de wederpartij de hierdoor voor DooIT ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de kosten die DooIT reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van ingeroepen diensten, alsmede de gederfde winst.

5. Levering, uitvoering van de opdracht, afname, levertijd, risico, transport
a. Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever.
b. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ten kantore van dooIT.
c. Indien in afwijking van hetgeen is bepaald onder punt b. aflevering ter plaatse waar de wederpartij haar bedrijf uitoefent is overeengekomen, heeft dooIT aan haar leveringsplicht voldaan, en de zaken zijn derhalve geleverd, indien zij de zaken aan de wederpartij aanbiedt.
d. De wederpartij is gehouden haar volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door dooIT te leveren zaken. De wederpartij zal ook zonder dat een ingebrekestelling is vereist in verzuim zijn, indien zij weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen of, indien aflevering bij dooIT is overeengekomen, zij weigert de af te leveren zaken na eerste verzoek van dooIT bij deze op te halen.
e. Indien de wederpartij weigert de zaken in ontvangst te nemen zullen de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van de wederpartij komen. In zodanig geval zal dooIT de zaken voor een periode van maximaal 30 dagen na aanbieding opslaan en de wederpartij berichten dat deze de zaken kan afhalen tegen contante betaling van het volledig verschuldigde bedrag, vermeerderd met een boete van 15% van het verschuldigde bedrag met dien verstande dat de boete ten minste € 500,-- zal bedragen. Na verloop van deze termijn zal dooIT gerechtigd zijn naar eigen goeddunken over de zaken te beschikken. Onder meer is dooIT gerechtigd de zaak voor en namens de wederpartij te verkopen en de opbrengst hiervan in mindering te brengen op de ter zake op naam van de wederpartij openstaande facturen. Niettemin blijft de wederpartij verplicht om het (restant) factuurbedrag met betrekking tot die betreffende zaak, vermeerderd met kosten en boete, aan dooIT (volledig) te voldoen.
f. Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
g. Bij installatiewerkzaamheden dienen tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen uiterlijk één week voor aanvang van de werkzaamheden aan DooIT ter beschikking te worden gesteld.
h. Indien door dooIT geleverde demonstratiemodellen niet binnen één maand na terbeschikkingstelling door de wederpartij aan dooIT zijn geretourneerd, worden deze demonstratiemodellen door dooIT niet meer teruggenomen, doch tegen de normale prijzen gefactureerd.
i. Alle in de door dooIT aan de wederpartij verstrekte offerte, aanbieding, of de hieruit voortvloeiende overeenkomst gehanteerde leveringstermijnen of leveringsdata zijn slechts indicatief en derhalve vrijblijvend tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen dat de leveringstermijn of leveringsdatum fataal is.
j. Een overeengekomen leveringstermijn gaat voor dooIT eerst in nadat alle door de wederpartij te verstrekken gegevens door dooIT zijn ontvangen en, indien enige vooruitbetaling mocht zijn overeengekomen, deze vooruitbetaling door dooIT is ontvangen.
k. In geval van te late levering door dooIT heeft de wederpartij niet het recht om de overeenkomst te annuleren of de betaling te vertragen of te weigeren, tenzij de te late levering is te wijten aan opzet of grove onachtzaamheid aan de zijde van dooIT.
l. dooIT zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige schade ten gevolge van de door dooIT te late levering, dan wel uit andere hoofde ontstaan aan de zijde van de wederpartij of jegens derden, tenzij de te late levering is te wijten aan opzet of grove onachtzaamheid aan de zijde van dooIT.
m. dooIT is gerechtigd om in gedeelten te leveren en deze separaat te factureren.
n. De navolgende omstandigheden schorten de levering op:
- het niet of niet op tijd nakomen door de wederpartij van enige betalingsverplichting;
- alle gevallen van overmacht als nader omschreven in artikel 10.
o. Verzending en transport van de te leveren zaken geschieden voor rekening en risico van de wederpartij.

6. Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsstelling
a. De eigendom van de zaken gaat pas op de wederpartij over zodra deze al haar verplichtingen voortvloeiende uit de met dooIT gesloten overeenkomst is nagekomen.
b. Zonder schriftelijke toestemming van dooIT is de wederpartij niet gerechtigd de zaken in welke vorm dan ook te vervreemden, te bezwaren, te verpanden of anderszins in de macht van derden te brengen, zolang de eigendom niet op haar is overgegaan. Bij overtreding van bovengenoemd verbod verbeurt de wederpartij ten behoeve van dooIT een onmiddellijk opvorderbare boete van€ 10.000,--, onverminderd het recht van dooIT daarnaast vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen.
c. Zolang het eigendomsvoorbehoud van kracht is, zal dooIT gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de zaken. De wederpartij zal aan dooIT alle medewerking verlenen teneinde dooIT in de gelegenheid te stellen het in sub a. opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door de terugneming van de zaken.
d. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden dan is de wederpartij verplicht dooIT zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.
e. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van dooIT de vorderingen die de wederpartij op haar afnemers verkrijgt wegens het verwerken van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan dooIT te verpanden.
f. De wederpartij is verplicht om medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die dooIT ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.
g. Indien dooIT zaken van de wederpartij onder zich heeft, is zij gerechtigd die zaken onder zich te houden totdat alle kosten die dooIT gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde wederpartij, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van de wederpartij, geheel door wederpartij zijn voldaan, tenzij de wederpartij voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft dooIT ook in geval de wederpartij in staat van faillissement komt te verkeren.
h. dooIT is voor en tijdens de uitvoering van haar overeenkomst met de wederpartij gerechtigd om, indien zij op goede gronden vreest dat de wederpartij niet of niet tijdig in staat zal zijn om haar betalingsverplichtingen jegens dooIT na te komen, nadere betalingscondities te stellen dan wel de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij desgevraagd binnen de daartoe gestelde termijn voldoende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen. Indien de wederpartij hiermee in gebreke blijft, heeft dooIT aan haar leveringsplicht voldaan door haar de zaken tegen gelijktijdige betaling door de wederpartij aan te bieden.

7. Betaling, incasso
a. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek, korting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op een door dooIT op te geven bankrekening of door middel van contante betaling aan dooIT.
b. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
c. Alle reclames met betrekking tot een factuur dienen binnen acht dagen na de factuurdatum schriftelijk en aangetekend te worden ingediend, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt met de factuur akkoord te gaan.
d. Vanaf de dag volgend op de dag waarop de betalingstermijn is verstreken is de wederpartij over het (restant) factuurbedrag, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, rente verschuldigd ter grootte van 2% per maand of gedeelte daarvan alsmede alle met de inning verband houdende gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-) kosten, welke laatste op ten minste 15% van het desbetreffende bedrag worden bepaald met een minimum van € 500,--.
e. Het onder het vorige punt bepaalde ontneemt dooIT niet de bevoegdheid om de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze, voorzover nog niet uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht schadevergoeding te vorderen.
f. dooIT kan te allen tijde van de wederpartij verlangen dat de gehele of een gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit betaald wordt.
g. dooIT kan te allen tijde van de wederpartij extra zekerheid verlangen.
8. Reclames, garantie, kwaliteit, afwijkingen
a. dooIT garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken en diensten in die zin dat deze voldoen aan de door DooIT terzake opgegeven specificaties, waarbij afwijkingen van geringe betekenis zijn toegestaan. dooIT is nimmer aansprakelijk voor druk , schrijf en/of telfouten en/of onduidelijkheden in verkoopbrochures, advertenties, catalogi, offertes, aanbiedingen, prijslijsten en/of opdrachtbevestigingen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van verkoopbrochures, advertenties, catalogi, offertes, aanbiedingen, prijslijsten en/of opdrachtbevestigingen geldt de uitleg van dooIT als bindend.
b. De wederpartij is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de aangeleverde tekeningen, modellen, fotografische opnamen, informatiedragers, computerprogrammatuur en/of databestanden.
c. De wederpartij is verplicht om het geleverde bij ontvangst te controleren.
d. Alle reclames dienen schriftelijk en aangetekend binnen 8 dagen na aflevering of na het tijdstip waarop redelijkerwijze het gebrek geconstateerd had kunnen worden, te worden ingediend bij gebreke waarvan de wederpartij wordt geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
e. De wederpartij zal alle door dooIT voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal en/of door dooIT in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen en/of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.
f. Indien DooIT een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos te her-leveren, hetzij de wederpartij alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de wederpartij op verzoek van dooIT de ondeugdelijk bevonden goederen franco aan haar retourneren.
g. Bij herlevering zal rekening worden gehouden met het profijt, hetwelk de wederpartij inmiddels van het geleverde heeft gehad en zal daarvoor een billijke vergoeding aan dooIT verschuldigd zijn.
h. dooIT is nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan dooIT verstrekte garantie.
i. Garantie wordt slechts verleend op apparatuur die volledig aan dooIT is betaald.
j. Bij reparatie wordt slechts garantie verleend op de vervangen onderdelen, voorzover door de fabrikant van de desbetreffende onderdelen hierop garantie is verleend. Op de reparatie zelf wordt nimmer garantie gegeven.
k. Indien dooIT, al dan niet ter voldoening van haar garantieverplichting, onderdelen vervangt worden de vervangen onderdelen haar eigendom.
l. Indien dooIT, al dan niet ter voldoening van haar garantieverplichting, onderdelen van apparatuur of software vervangt, worden de vervangen onderdelen resp. de oude versie van de software eigendom van dooIT.
m. De garantie vervalt indien:
de gebruikers en onderhoudsvoorschriften niet nagekomen worden;
de wederpartij het onderhoud of de reparatie, dan wel de plaatsing of verplaatsing aan derden heeft toevertrouwd, tenzij deze derden hiertoe door dooIT zijn aangesteld;
schade aan en/of gebreken in de constructie van de apparatuur zijn ontstaan door schuld, opzet, onachtzaamheid en/of nalatig-heid van de wederpartij en/of derden.
n. Indien software wordt gebruikt in combinatie met verkeerde of defecte hardware, of indien hardware wordt gebruikt in combinatie met niet geëigende software, kan door wederpartij geen aanspraak worden gemaakt op enigerlei garantie.
o. Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken zoals krassen, deuken e.d. zijn geen klachten mogelijk.
p. Reclames van welke aard ook schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

9. Aansprakelijkheid
a. dooIT is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de wederpartij, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld zijdens dooIT, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van dooIT met betrekking tot door haar geleverde zaken jegens haar wederpartij uitdrukkelijk beperkt is tot de nakoming van haar verplichtingen. In alle andere gevallen is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag.
b. dooIT is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de wederpartij.
c. Indien dooIT terzake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de wederpartij c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de wederpartij haar terzake volledig vrijwaren en dooIT alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.
d. dooIT verplicht zich de door wederpartij ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden, tekeningen en ontwerpen als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voorzover niet door de verzekering gedekt.
e. dooIT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het onjuist gebruik of functioneren van standaardsoftware.
f. Adviezen worden door dooIT naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.
g. Bij niet tijdige en/of niet volledige levering van gegevens door wederpartij aanvaardt dooIT geen aansprakelijkheid voor tijdige en volledige uitvoering van de opdracht, noch voor de gevolgen daarvan voor wederpartij.
h. Evenmin aanvaardt dooIT enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door wederpartij van niet correcte gegevens.

10. Overmacht (niet-toerekenbare tekortkoming)
a. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan dooIT niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, gewoonte of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
b. In geval van overmacht (niet-toerekenbare tekortkoming), zowel van blijvende als van tijdelijke aard, aan de zijde van dooIT, is laatstgenoemde gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder dat de wederpartij aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht (niet-toerekenbare tekortkoming) wordt onder andere doch niet uitsluitend begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in haar bedrijf als bij derden, van wie dooIT benodigde zaken geheel of gedeeltelijk betrekt, en voorts door alle overige oorzaken, buiten haar schuld of risicosfeer ontstaan ten gevolge waarvan de uitvoering der overeenkomst redelijkerwijze door de wederpartij van dooIT niet meer kan worden verlangd.
c. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van dooIT opgeschort. Indien de overmachtperiode langer dan 6 maanden duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
d. Indien dooIT reeds voor een deel heeft gepresteerd is zij gerechtigd tot een vergoeding van de kosten van die prestatie, welke zij heeft gemaakt tot het moment van intreden van de overmacht.

11. Ontbinding
a. Onverminderd de aan dooIT verder toekomende rechten en het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, kan dooIT een overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist en zijn al haar vorderingen terstond opeisbaar, ingeval de wederpartij met de voldoening van enige betalingsverplichting in verzuim is, de wederpartij surséance van betaling aanvraagt dan wel haar faillissement wordt aangevraagd, de wederpartij de vrije beschikking over haar vermogen en/of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, of indien op enig onderdeel van haar bezittingen of vermogen beslag wordt gelegd, of ingeval de wederpartij haar bedrijf verkoopt of liquideert.
b. Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor de door dooIT geleden schade.

12. Uitvoering door derden
dooIT is te allen tijde gerechtigd de order geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden teneinde te kunnen voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

13. Intellectueel eigendomsrecht
a. De wederpartij garandeert dooIT dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door het gebruik of het openbaar maken van de door de wederpartij aangeleverde zaken zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, modellen, calculaties, informatiedragers, computerprogrammatuur, systeem- en programmabeschrijvingen, documentatie en/of databestanden geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens enige nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van het industriële en intellectuele eigendom. De wederpartij vrijwaart dooIT zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
b. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in het voorgaande lid gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is dooIT bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat dooIT door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal dooIT de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren, voorzover dit redelijkerwijs van dooIT kan worden gevergd.
c. Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van dooIT afkomstige of door dooIT gebruikte en/of ontwikkelde computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, etc. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van dooIT, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, etc. van de wederpartij zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan dooIT voorbehouden.
d. De levering van standaard software geeft slechts recht op het niet exclusieve gebruik van de desbetreffende software.
e. De levering van niet  standaard software geeft slechts recht op het niet exclusieve gebruik van de door dooIT in het kader van de overeenkomst ontwikkelde software.
f. De wederpartij zal alle schetsen, tekeningen, modellen, informatiedragers, computerprogrammatuur en/of databestanden, goed dan wel afgekeurd, binnen twee maanden na levering retourneren aan dooIT en is niet gerechtigd over te gaan tot enige reproductie in welke vorm dan ook van deze zaken of delen daarvan zonder schriftelijke toestemming van dooIT. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij.
g. De niet door de wederpartij verstrekte informatiedragers blijven het eigendom van dooIT, ook indien deze door haar aan de wederpartij zijn gefactureerd en betaald; hetzelfde geldt voor de apparatuur en de daartoe behorende onderdelen die worden gebruikt ten behoeve van de informatiedragers.
h. Ingeval van verlies of beschadiging van de schetsen, tekeningen, modellen, informatiedragers, computerprogrammatuur en/of databestanden die zich onder de wederpartij en/of derden bevinden is de wederpartij verplicht de daaruit voor dooIT voortvloeiende schade te vergoeden.

14. Toepasselijk recht en geschillen
a. Op alle rechtsbetrekkingen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en op alle overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
b. Alle geschillen tussen dooIT en de wederpartij, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het kanton of het arrondissement waar dooIT is gevestigd.